_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
продажба на движни ствари - патничкo моторнo возилo
продажба на движни ствари - патни...
Цена: 1,437,221 МКД

Започнува на:
01.11.2018 10:00:00

Деловен објект - киоск 2
Деловен објект - киоск 2
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
05.11.2018 11:00:00

Деловен објект - киоск 3
Деловен објект - киоск 3
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
05.11.2018 11:30:00

Деловен објект - киоск 6
Деловен објект - киоск 6
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
05.11.2018 12:00:00

Деловен објект - киоск 7
Деловен објект - киоск 7
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
05.11.2018 12:30:00

Деловен објект - продавница
Деловен објект - продавница
Цена: 3,603 МКД

Започнува на:
05.11.2018 13:00:00

Магацински простор во состав на деловен објект - продавница
...
Цена: 2,891 МКД

Започнува на:
05.11.2018 13:30:00

ЈАВЕН ОГЛАС - Бр. 02/2018
ЈАВЕН ОГЛАС - Бр. 02/2018
Цена: 968,304 МКД

Започнува на:
02.11.2018 11:00:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 15,450 МКД

Започнува на:
07.11.2018 09:30:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 10,554 МКД

Започнува на:
07.11.2018 10:00:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 11,370 МКД

Започнува на:
07.11.2018 10:30:00

Деловен простор 3 (ДП 3)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-104,34 м2
...
Цена: 6,484 МКД

Започнува на:
24.10.2018 10:30:00

Деловен простор 2 (ДП 2)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-325,99 м2
...
Цена: 18,970 МКД

Започнува на:
24.10.2018 10:00:00

Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци
...
Цена: 3,278 МКД

Започнува на:
24.10.2018 09:30:00


Огласи [ види ги сите ]