_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
24187/2-Г
24187/2-Г
Цена: 69,433 МКД

Започнува на:
24.09.2018 11:00:00

Деловен простер бр. 7
Деловен простер бр. 7
Цена: 11,641 МКД

Започнува на:
03.10.2018 08:30:00

Деловен простер бр. 8
Деловен простер бр. 8
Цена: 10,451 МКД

Започнува на:
03.10.2018 09:00:00

Деловен простер бр. 9
Деловен простер бр. 9
Цена: 10,153 МКД

Започнува на:
03.10.2018 09:30:00

Деловен простер бр. 10
Деловен простер бр. 10
Цена: 9,260 МКД

Започнува на:
03.10.2018 10:00:00

Деловен простер бр. 11
Деловен простер бр. 11
Цена: 12,453 МКД

Започнува на:
03.10.2018 10:30:00

издавање под закуп на недвижна ствар – деловен простор сопственост на Општина Карпош
...
Цена: 13,749 МКД

Започнува на:
03.10.2018 10:00:00


Огласи [ види ги сите ]