Последно објавени
Продажба на движни ствари- сопственост на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани
...
Цена: 150,065 МКД

Започнува на:
14.12.2020 12:00:00

Давање во закуп на недвижна ствар во с.Крњево
...
Цена: 7,067 МКД

Започнува на:
15.12.2020 14:00:00

Давање во закуп на недвижна ствар во с.Раец
...
Цена: 1,255 МКД

Започнува на:
15.12.2020 13:00:00

Давање во закуп на недвижна ствар во Кавадарци (Објект - Месна заедница Задругар)
...
Цена: 24,713 МКД

Започнува на:
15.12.2020 12:00:00

Предмет на продажба е урбано зеленило (дрва) – насади во вкупен број од 92 дрва
...
Цена: 308,842 МКД

Започнува на:
04.12.2020 12:00:00


Огласи [ види ги сите ]