_ ЗЕЛС Аукции - патничко моторно возило во неисправна состојба

вид: АВТОБУС,

марка: IKARUS,

тип: ОК 115,

број на шасија: VO 39.0088/0735,

број на мотор: 101587/827,

сила на мотор: 162 KW,

места за седење: 24,

места за стоење: 88,

регистарска ознака: SK-424-AV,

год. на производство: 1988

маса на празно возило: 9427 кгр.

боја на каросерија: 74 црвена и 46 крем

 


Детали за аукцијата:

Oбјава за отуѓување на движна ствар-патничко моторно возило во неисправна состојба по пат на електронско јавно наддавање

Предмет на оваа Објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар - Патничко моторно возило во неисправна состојба, сопственост на општина Гевгелија, кое се продава согласно Одлуката за отуѓување на патничко моторно возило сопственост на општина Гевгелија бр.09-1124/1 од 13.07.2018г., донесена од Советот на општина Гевгелија


Оглас: