_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижни ствари

 Недвижен имот -Деловен простор кој се наоѓа на ул.„Зелен Пазар“Кавадарци на  кп.бр.12689/2 КО Кавадарци 2 запишан во Имотен лист бр.15775  со површина од 43 м2 зграда 1 влез 5 приземје 


Локација:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.6/2018

ОБЈАВА број 06/2018 за давање во закуп на недвижни ствари сопственост на Општина Кавадарци по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: