_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижни ствари

Недвижен имот -Деловен простор кој се наоѓа на м.в.„Село“Марена на  кп.бр.2699 КО Марена запишан во Имотен лист бр.1556  со површина од 34 м2 зграда 1 влез 1 приземје број 1 


Локација:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.6/2018

ОБЈАВА број 06/2018 за давање во закуп на недвижни ствари сопственост на Општина Кавадарци по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас: