_ ЗЕЛС Аукции - Недвижна ствар: деловен објект

Недвижна ствар: деловен објект, кој се наоѓа наул.Чаирска бб Скопје - Чаир; КП 7556 КО Центар , објект 1, приземје, со намена: згради во останато стопанство (Деловен простор), со површина од 145 м2.  


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 5/2018

на оглас за давање во закуп на недвижна ствар (деловен простор) по пат на електронско јавно наддавање (прв пат)


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: