_ ЗЕЛС Аукции - Недвижна ствар: деловен објект

Недвижна ствар: деловен објект, кој се наоѓа наул.Методија Митевски бб Скопје - Чаир; КП 1912 КО Чаир , објект 1, приземје, со намена: Деловен простор, со површина од 17 м2.  


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 5/2018

на оглас за давање во закуп на недвижна ствар (деловен простор) по пат на електронско јавно наддавање (прв пат)


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: