_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижни ствари

Недвижна ствар- Објект - деловен простор, кој се наоѓа на КП бр.12689/2 КО Кавадарци 2, м.в „Зелен Пазар“ Згр , Влез 6, приземје во површина од 25м2.

Деловниот простор се издава во закуп во времетрање од 5 години.


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 01/2019 за давање во закуп на недвижни ствари

Недвижен имот-Објект(Деловен простор), кој се наоѓа на м.в„Зелен пазaр“,Зграда 1, Влез 6, приземје, Деловен простор 25 м2, на КП 12689/2 КО Кавадарци 2.


Оглас: