_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижни ствари

Недвижна ствар - Објект зграда 1, Влез 1, Приземје, Кат 1, Стан 1 и 2, Станбен и помошен простор во површина од 346м2, на КП 3422 КО Ваташа.

Објектот (станбен и помошен простор) се дава во закуп за период од 10 години.


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 01/2019 за давање во закуп на недвижни ствари

Недвижен имот-Објект(Деловен простор), кој се наоѓа на м.в„Зелен пазaр“,Зграда 1, Влез 6, приземје, Деловен простор 25 м2, на КП 12689/2 КО Кавадарци 2.


Оглас: