_ ЗЕЛС Аукции - КП бр.7398

КП бр.7398 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда ) Стојаково, број на зграда 2, намена на зграда училишта и научни институции, влез 001, кат ПО, број 000 со површина од 240 м2 КО Стојаково


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

објава бр.1/2019 за давање во закуп на недвижна ствар простор во ООУ ,,Кирил и Методиј“ Стојаково

Аукција бр.1 за КП број 7398 дел 0, број на зграда 2, влез 001, кат ПО , број 000 со површина од 240 м2 КО Стојаково


Оглас: