објект  сопственост на Општина Кавадарци, кој се наоѓа на кп.бр.3422 КО Ваташа запишана во Имотен лист бр.3620,м.в.„Катуниште“Зграда 1, Влез 1, Приземје Кат 1, Стан 1 и 2, Станбен и помошен простор (Вила).


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 02/2019 за давање во закуп на недвижна ствар - Објект Вила Моклиште

недвижна ствар – објект сопственост на Општина Кавадарци, кој се наоѓа на кп.бр.3422 КО Ваташа запишана во Имотен лист бр.3620, Зграда 1, Влез 1, Приземје Кат 1, Стан 1 и 2,Станбен и помошен простор (Вила)


Оглас: