објекти - сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на ул.„Вишешница“ на  кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 запишани во Имотен лист бр.15775.

-Згр. 1, влез 1, приземје (деловна зграда),

-Згр.2,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти),

-Згр.3,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти),

-Згр.4,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти),

-Објект5,влез 1, приземје базен за пливање),

-Објект 6, влез 1, приземје (базен за пливање)

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 02/2019 за давање во закуп на недвижна ствар - Објект -Градски базен

објекти - сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на ул.„Вишешница“ на кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 запишани во Имотен лист бр.15775. -Згр. 1, влез 1, приземје (деловна зграда), -Згр.2,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти), -Згр.3,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти), -Згр.4,влез 1, приземје (други спортски рекреативни објекти), -Објект5,влез 1, приземје базен за пливање), -Објект 6, влез 1, приземје (базен за пливање).


Оглас: