_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижна ствар -Вила Моклиште

Зграда 1, Влез 1, Приземје Кат 1, Стан 1 и 2,Станбен и помошен простор (Вила), 

м.в.„Катуниште“ на кп.бр.3422 КО Ваташа 


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 03/2019 за давање во закуп на недвижна ствар - Објект Вила Моклиште

Зграда 1, Влез 1, Приземје Кат 1, Стан 1 и 2, Станбен и помошен простор (Вила), м.в.„Катуниште“


Оглас: