_ ЗЕЛС Аукции - Давање во закуп на недвижни ствари -Градски базен

- Зграда 1, Влез 1, Приземје, Деловна зграда,

- Зграда 2, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти

- Зграда 3, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти,

- Зграда 4, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти,

- објект 5, Влез 1, Приземје, базен за пливање,

- објект 6, Влез 1, Приземје,  базен за пливање.

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 03/2019 за давање во закуп на недвижна ствар - Објект -Градски базен

- Зграда 1, Влез 1, Приземје, Деловна зграда, - Зграда 2, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти - Зграда 3, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти, - Зграда 4, Влез 1, Приземје, Други спортски рекреативни објекти, - објект 5, Влез 1, Приземје, базен за пливање, - објект 6, Влез 1, Приземје, базен за пливање.


Оглас: