_ ЗЕЛС Аукции - 18667/18-19-20.

 

Деловен објект бр.15-16-17  (поврзани објекти ) , контејнери


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2019

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) и (четврти пат)


Оглас: