_ ЗЕЛС Аукции - 21648/1

 

Деловен објект бр.1 цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2019

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) и (четврти пат)


Оглас: