_ ЗЕЛС Аукции - Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базен во сопственост на Општина Велес

Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базен во сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базана Градски базен во сопственост на Општина Велесн во сопственост на Општина Велес

Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базен во сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање


Оглас:
Документи за аукцијата: