_ ЗЕЛС Аукции - Урбана опрема – монтажен објект број 14

Дуќан од реден број 14 поставен на бетонска подлога во низа со поединечна внатрешна површина од 16,16 м2 (втора објава)

 

 


Детали за аукцијата:

Давање под закуп на урбана опрема на Градскиот пазар и деловен простор во Градската капела во Штип

1. Урбана опрема – монтажни објекти сопственост на ЈП Исар-Штип што се наоѓаат во кругот на градскиот пазар во Штип на улица „Сутјеска“ бр.43А во Штип, КП број 4852 за КО Штип-3 и тоа: -Два дуќани од реден број 13 и 14 поставени на бетонска подлога во низа со поединечна внатрешна површина од 16,16 м2 (втора објава) 2.Деловен простор дел од Градската капела на улица „Ристо Чепреганов“ бр.1 со површина од 99 м2 (прва објава)


Оглас: