_ ЗЕЛС Аукции - Деловни и помошни простории во КО Марена

-  Зграда 1, Влез 2 и 3, Приземје,  В2-10  (деловни и помошни простории) со површина од 36м2


Локација:
Детали за аукцијата:

Деловни и помошни простории во КО Марена

Предмет на закуп се недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.2700 м.в. с. Марена КО Марена запишани во Имотен лист бр.1858 и тоа: - Зграда 1, Влез 2 и 3, Приземје, В2-10 (деловни и помошни простории) со површина од 36м2


Оглас: