_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект - киоск 6

Ул. Македонска Фаланга бб

(поранешна Иво Лола Рибар)

Градско Шеталиште Битола

Површина 14,44м2


Детали за аукцијата:

Аукции по објава - оглас бр.12-42/2019 од 27.06.2019.

Давање во закуп на објекти: 1.киоск бр.2 2.киоск бр.3 3.киоск бр.6 4.киоск бр.7 5.продавница с.Дихово 6.магацин с.Дихово


Оглас: