_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект - продавница

с. Дихово КП бр.866

Површина 38,00м2


Детали за аукцијата:

Аукции по објава - оглас бр.12-42/2019 од 27.06.2019.

Давање во закуп на објекти: 1.киоск бр.2 2.киоск бр.3 3.киоск бр.6 4.киоск бр.7 5.продавница с.Дихово 6.магацин с.Дихово


Оглас: