_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор бр. 1

Деловниот простор бр. 1 се наоѓа на КП бр. 2005/2, е дел од објект со функционална површина од 23 м2. Сместен е на приземје, масивен систем на градба со армирано-бетонски платна и армирано-бетонска меѓукатна конструкција. Има водоводна и трофазна електрична инсталација. Подот е со керамички плочки, објектот има PVC столарија и шперовани внатрешни врати.

▼ Повеќе

Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Давање под закуп на недвижни ствари кои се во сопственост на општина Новаци

Предмет на електронското јавно наддавање е давање од закуп на недвижни ствари - објекти сопственост на општина Новаци, кои се даваат под закуп согласно Одлука за давање под закуп на недвижни ствари бр. 14-517/19 од 12.06.2019 година на КП. бр. 2005/2, КО Новаци во сопственост на општина Новаци по пат на електронско наддавање, донесена од Советот на општина Новаци ("Службен гласник бр. 7/19 на општина Новаци"


Оглас:
Документи за аукцијата: