_ ЗЕЛС Аукции - продажба на движни ствари/ shitje e sendeve të luajtshme

MERCEDES BENZ  со рег.бр.SK-7097-AT 

MERCEDES BENZ me nr.regj.SK-7097-AT


Детали за аукцијата:

продажба на движни ствари 1 (едно) патничкo моторнo возилo по пат на електронско јавно наддавање ( Прва објава )

MERCEDES BENZ со рег.бр.SK-7097-AT MERCEDES BENZ me nr.regj.SK-7097-AT


Оглас:
Документи за аукцијата: