_ ЗЕЛС Аукции - Дуќан од реден број 13

Урбана опрема – монтажни објекти сопственост на ЈП Исар-Штип што се наоѓаат во кругот на градскиот пазар во Штип на улица „Сутјеска“бр.43А во Штип, КП број 4852 за КО Штип-3 и тоа:

 

 Два дуќани од реден број 13 и 14 поставени на бетонска подлога во низа со поединечна внатрешна површина од 16,16 м2 (трета објава)

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

Давање под закуп на урбана опрема на Градскиот пазар (трета објава)

Урбана опрема – монтажни објекти сопственост на ЈП Исар-Штип што се наоѓаат во кругот на градскиот пазар во Штип на улица „Сутјеска“ бр.43А во Штип, КП број 4852 за КО Штип-3 и тоа: Два дуќани од реден број 13 и 14 поставени на бетонска подлога во низа со поединечна внатрешна површина од 16,16 м2 (трета објава)


Оглас: