_ ЗЕЛС Аукции - Закуп Кривогаштани

Закуп на објект – објект бр.1, намена на зграда Б4-8, во призмејето на општинска зграда во н.м. Кривогаштани сопственост на Општина Кривогаштани во закуп со електронско јавно наддавање


Детали за аукцијата:

Закуп Кривогаштани

Закуп на објект – објект бр.1, намена на зграда Б4-8, во призмејето на општинска зграда во н.м. Кривогаштани сопственост на Општина Кривогаштани во закуп со електронско јавно наддавање


Оглас: