_ ЗЕЛС Аукции - Моторно возило VW Polo

- Рег. Бр. BT-6507-AB

- Бр. Шасија: WVWZZZ9NZ4D029426

- Сила на мотор KW: 55

- Година на производство: 2003


Детали за аукцијата:

Продажба на движни ствари кои се во сопсвеност на општина Новаци

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движни ствари – патнички моторни возила сопственост на оштина Новаци кои се продаваат согласно Одлуката за продажба на движни ствари – патнички моторни возила сопственост на општина Новаци бр. 14-1008/7, бр. 14-1008/8 и бр. 14-1008/9, донесен од Советот на општина Новаци.


Оглас:
Документи за аукцијата: