_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор во с.Кучичино , Објект поранешен ресторан

 

Деловен простор во с.Кучичино , Објект поранешен ресторан , заведен во Имотен лист бр.23  КО Кучичино, КП бр.3625, адреса ул„село“ зграда 1, влез 1, кат ПР, со површина од околу 205м2. Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 1.654,412,00 денари.

Со време траење на закуп од 10(десет)години

▼ Повеќе

Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен простор во с.Кучичино , Објект поранешен ресторан

Деловен простор во с.Кучичино , Објект поранешен ресторан , заведен во Имотен лист бр.23 КО Кучичино, КП бр.3625, адреса ул„село“ зграда 1, влез 1, кат ПР, со површина од околу 205м2. Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 1.654,412,00 денари. Со време траење на закуп од 10(десет)години


Оглас:
Документи за аукцијата: