издавање под закуп на недвижна ствар – деловна просторија – дуќани на ул.„Илинденска“ објект 1, кат ПР, со вкупна површина од 487м2 во сопственост на ЈП за комунални услуги Комуналец - Крива Паланка


Детали за аукцијата:

давање под закуп недвижна ствар

издавање под закуп на недвижна ствар – деловна просторија – дуќани на ул.„Илинденска“ објект 1, кат ПР, со вкупна површина од 487м2 во сопственост на ЈП за комунални услуги Комуналец - Крива Паланка


Оглас: