Објава бр.2/2019 за продажба на недвижна ствар во сопственост на Општина Велес на КП 1913 за КО Оризари, со електронско јавно наддавање.


Детали за аукцијата:

Објава бр.2/2019

Објава бр.2/2019 за продажба на недвижна ствар во сопственост на Општина Велес на КП 1913 за КО Оризари, со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: