Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на простори со комерцијална намена–деловни простории во Катната гаража “БЕКО“ сопственост на Град Скопје, согласно Имотен лист број 106535,  КО Центар 1 и тоа:

Група на деловни простори бр. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 на ниво +3,50, влез 1, кат 1, со вкупна површина од 1.120 м2;

▼ Повеќе

Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Електронско јавно наддавање за оглас бр. 02/2019

Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на простори со комерцијална намена–деловни простории во Катната гаража “БЕКО“ сопственост на Град Скопје, согласно Имотен лист број 106535, КО Центар 1 и тоа: Група на деловни простори бр. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 на ниво +3,50, влез 1, кат 1, со вкупна површина од 1.120 м2;


Оглас: