Деловен простор зграда 1 влез 1, кат приземје цврста градба

Скица (9,10,15 и 16)


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2019 На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на недвижна ствар


Оглас:
Документи за аукцијата: