Деловен објект бр.39 до влез број 3,цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2019 На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на недвижна ствар


Оглас:
Документи за аукцијата: