Предмет на електронско јавно наддавање е давање под закуп на недвижна ствар, деловен простор во склоп на Градскиот стадион на ул. „Александар Македонски“ бр. 414 (поранешна Моша Пијаде бб) кој се наоѓа на КП бр.15625, дел 1, број на зграда 1,намена на зграда Б6-1, влез 1 , кат ПР, бр.1 , намена на посебен дел од зграда ДП , со површина од 124 м2, заведено во ИЛ.бр.61643 за КО Прилеп во сопственост на Општина Прилеп

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

Давање под закуп на деловен простор

КП бр.15625, дел 1, број на зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1 , кат ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда ДП , запишан во ИЛ 61643, КО Прилеп за времетраење од 4(четири) години.


Оглас:
Документи за аукцијата: