за продажба на недвижни ствари

по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

I. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

1. Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на недвижна ствар со намена – Б1 и В1 и тоа:

1.1. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена Б1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена П, површина од 68м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

1.2. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена Б1-1, влез 2, кат ПО, број 1, намена П, површина од 28м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

1.3. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена Б1-1, влез 2, кат ПР, број 1, намена ДП, површина од 57м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

1.4. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена Б1-1, влез 2, кат ПР, број 1, намена ПП, површина од 8м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

1.5. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена В1, влез 1, кат ПР, број 1, намена ДП, површина од 140м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

1.6. КП 1058 дел 1 викано место “превој”, намена В1, влез 1, кат ПР, број 1, намена ПП, површина од 5м2, запишан во ИЛ 554 КО Говрлево;

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

ЈАВЕН ОГЛАС - Бр. 01/2020

за продажба на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ I. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас:
Документи за аукцијата: