Недвижна ствар 10 (Десет) паркинг места за паркирање под 90˚ кои претставуваат дел од јавен простор за паркирање на ул:„Партизанска“ (пред Автобуска станица) кој се наоѓа на КП 4471/2 за КО Штип 5, предвиден со реден бр.23 од табелата од член 4 став 1 од Одлука за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип бр.08-4893/1 од 31.8.2018 година на Советот на Општина Штип.

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

02/2021

ОБЈАВА БР. 02/2021 за: 1.Давање на користење, уредување и стопанисување со дел од јавен простор за паркирање на ул:„Партизанска“ (пред Автобуска станица бр.09-2996/1 од 2.6.2021 година и 2.Давање под закуп на недвижна ствар - деловен простор во село Љуботен – Општина Штип со површина од 72 м² што се наоѓа на КП 1473 евидентиран во ИЛ бр.1 за КО Љуботен.


Оглас: