Д2 ул. Цар Самоил бр1 - адм. дел. простор бр.2 на кат 2 - 18м2


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 3/2021

Објава бр. 3/2021 за давање на деловни и административни простории во закуп во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: