Недвижнa ствар (простории) со вклучени движни ствари во нив (опрема) на КП.бр.3629 КО Старо Нагоричане во сопственост на Општина Старо Нагоричане


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2021

Објава за давање во закуп недвижнa ствар (простории) со вклучени движни ствари во нив (опрема)


Оглас:
Документи за аукцијата: