Зграда бр.1, влез 001, кат приземје, бр.001, намена на зграда месни заедници, внатрешна поврина од 230м2, на КП бр.728/1 КО Бистренци


Детали за аукцијата:

Закуп на недвижна ствар

Зградабр.1, влез 001, кат приземје, бр.001, намена на зграда месни заедници, внатрешна површина 230м2, на КП бр.728/1 КО Бистренци


Оглас:
Документи за аукцијата: