Недвижна ствар запишана во Имотен лист број 352, право на сопственост  Општина Ранковце, дел на посед 1/1, објект на КП 4693, КО Псача, со површина 63м2, место Псача, влез 001, катност приземје, стан 001, намена згради во останато стопанство.


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Продажба на недвижна и движна ствар, по прв пат

1.Недвижна ствар,објект на КП 4693, КО Псача, право на сопственост Општина Ранковце, дел на посед 1/1, 2.Движна ствар - патничко моторно возило, производител ШКОДА, тип/модел РАПИД, број на регистарски таблици КР 2503 АВ, доказ за сопственост Сообраќајна дозвола МК0269111.


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас:
Документи за аукцијата: