Давање под закуп на недвижна ствар-High rope, во склоп на Спортско адреналински парк - Карпош, во Општина Карпош на потегот помеѓу ул. Љубљанска крак и Бул. Илинден, КО Карпош, на дел од КП 684 и 685, со димензии 80х20 со површина од 1600м2, Имотен лист бр.4917 КО Карпош 


Детали за аукцијата:

Закуп недвижна ствар -High rope сопственост на Општина Карпош

Давање под закуп на недвижна ствар-High rope, во склоп на Спортско адреналински парк - Карпош, во Општина Карпош на потегот помеѓу ул. Љубљанска крак и Бул. Илинден, КО Карпош, на дел од КП 684 и 685, со димензии 80х20 со површина од 1600м2, Имотен лист бр.4917 КО Карпош


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: