Точка 1.Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–118 м2, Место–Кочо Рацин, Кат- ПР, Стан- 1, Право–Сопственост- 1/2 идеален дел т.е 59 м2.


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА број 02/2021 за давање под закуп

Точка 1 Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–118 м2, Место–Кочо Рацин, Кат- ПР, Стан- 1, Право–Сопственост - 1/2 идеален дел т.е 59 м2.


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас:
Документи за аукцијата: