_ ЗЕЛС Аукции - Село Банско

ДП на приземје, м.в. Село, КП број 3157, КО Банско, ИЛ број 1824, 20 м2


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Давање под закуп, прва објава

Предмет на објава број 1/18 за електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор (прва објава) се објекти во село Сачево, село Муртино и село Банско со детален опис даден во објавата.


Оглас:
Документи за аукцијата: