_ ЗЕЛС Аукции - Давање под закуп на деловен простор


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 1/2018

ОБЈАВА бр. 1/2018 на оглас за давање во закуп на недвижна ствар по пат на електронско јавно наддавање (прв пат)


Оглас:
Документи за аукцијата: