sort
Деловна просторија
Деловна просторија
Цена: 11,572 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 05.07.2018 12:30:00

Деловна просторија, заведена во Имотен лист бр.53281 м.в Село КО Ново Село, која ги опфаќа КП бр. 7295,  зграда бр.1...

Моторно возило марка AUDI A4
Моторно возило марка AUDI A4
Цена: 86,339 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 05.07.2018 10:00:00

 Моторно возило марка AUDI A4-         Регистарски број: VЕ-988-KN;-         Пр...

Моторно возило марка FIAT 323 LINEA
Моторно возило марка FIAT 323 LINEA
Цена: 279,726 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 05.07.2018 10:30:00

 -         Регистарски број: KA-0638-AB;-         Прва регистрација: 17.05.2012 го...

Деловен простор бр. 3
Деловен простор бр. 3
Цена: 35,826,145 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.06.2018 10:00:00

Деловен простор бр. 3, во површина од 453 м2, на КП бр.114/12 во КО Центар 2, број на зграда 1, намена на зграда -катна га...

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести
...
Цена: 4,852 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.06.2018 12:00:00

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести(дел од задружен дом) на КП 629 заведен во ИЛ 566 КО Злести

адм.дел.простор бр.2 на приземје
адм.дел.простор бр.2 на приземје
Цена: 1,084 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.08.2017 10:20:03

адм.дел.простор бр.2 на приземјеул.Цар Самоил бр. 118m2