_ ЗЕЛС Аукции - Резултати од пребарувањето
sort
ОБЈАВА бр.3/18 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на дел. простор ( Втор оглас)
...
Цена: 3,440 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.12.2018 09:00:00

ДП на приземје (дел од објект), изграден на КП 849/2, КО Горенци, Општина Дебрца, запишан во ИЛ 624, Општина ДебрцаДе...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 13,390 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.12.2018 12:00:00

...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 5,959 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.12.2018 12:00:00

...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 3,978 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.12.2018 12:00:00

...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 7,924 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.12.2018 12:00:00

...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 10,520 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.12.2018 12:00:00

...