sort
Деловна просторија
Деловна просторија
Цена: 11,572 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 05.07.2018 12:30:00

Деловна просторија, заведена во Имотен лист бр.53281 м.в Село КО Ново Село, која ги опфаќа КП бр. 7295,  зграда бр.1...

Деловен простор бр. 3
Деловен простор бр. 3
Цена: 35,826,145 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.06.2018 10:00:00

Деловен простор бр. 3, во површина од 453 м2, на КП бр.114/12 во КО Центар 2, број на зграда 1, намена на зграда -катна га...

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести
...
Цена: 4,852 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.06.2018 12:00:00

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести(дел од задружен дом) на КП 629 заведен во ИЛ 566 КО Злести

адм.дел.простор бр.2 на приземје
адм.дел.простор бр.2 на приземје
Цена: 1,084 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.08.2017 10:20:03

адм.дел.простор бр.2 на приземјеул.Цар Самоил бр. 118m2

дел.простор бр.7 на приземје
дел.простор бр.7 на приземје
Цена: 11,104 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.08.2017 10:50:03

дел.простор бр.7 на приземјеул.8ми Септември бр.8639m2

дел.простор бр.8 на приземје
дел.простор бр.8 на приземје
Цена: 13,221 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.08.2017 11:20:00

дел.простор бр.8 на приземјеул.8ми Септември бр.8640m2