sort
Деловен простор во с.Пепелиште
Деловен простор во с.Пепелиште
Цена: 1,365 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.04.2017 11:20:02

 Деловен простор во с.Пепелиште  опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138  сопственост н...