sort
16958/Р
16958/Р
Цена: 3,229 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 08:00:00

 Деловен објект бр.30 до влез број 4, контејнер

16958/З
16958/З
Цена: 14,145 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 08:15:00

 Деловен објект бр.9 до влез број 3, цврста градба

16956/Б
16956/Б
Цена: 1,538 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 08:30:00

 Деловен објект бр.40 до влез број 3,контејнер

16958/Л
16958/Л
Цена: 8,610 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 08:45:00

 Деловен објект бр.23 до влез број 3, цврста градба

16958/Љ
16958/Љ
Цена: 6,888 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 09:00:00

 Деловен објект бр.24 до влез број 2, цврста градба

18667/4
18667/4
Цена: 3,758 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 09:15:00

 Деловен објект бр.4 контејнер