sort
Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 2,677,923 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:20:00

...

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 1,917,730 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:20:00

...

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 795,684 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:21:00

...

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 1,584,849 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:20:00

...

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 2,103,928 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:20:00

кој се наоѓа наул.Чаирска бб Скопје - Чаир; КП 3959 КО Чаир, кат 1, бр. 1, со намена: Деловен простор, со површина од 62...

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 5,333,031 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.11.2018 13:20:00

кој се наоѓа наул.Чаирска бб Скопје - Чаир; КП 3959 КО Чаир, кат 2, бр. 2, со намена: Деловен простор, со површина од 17...