sort
Деловен простор на приземје во с.Горенци
Деловен простор на приземје во с....
Цена: 3,440 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
03.12.2018 13:20:00

ДП на приземје (дел од објект), изграден на КП 849/2, КО Горенци, Општина Дебрца, запишан во ИЛ 624, Општина Дебрца