sort
Дел 1 (билборди на 25 локации)
Дел 1 (билборди на 25 локации)
Цена: 2,016,100 МКД

Понуди: 91

Заврши на:
29.01.2020 09:55:08

...

Дел 2 (билборди на 15 локации)
Дел 2 (билборди на 15 локации)
Цена: 145,100 МКД

Понуди: 6

Заврши на:
29.01.2020 10:05:07

...

Дел 3 (Информациони табли)
Дел 3 (Информациони табли)
Цена: 972,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.01.2020 12:20:00

Местоположбата на локациите за поставување на информациони табли со висина до 1м2 на територијата на Општина ...