Недвижна ствар кој се наоѓа на КП 15625/1 КО Прилеп  адреса „Александар Македонски“ бр.414 (поранешна Моша Пијаде бб) заведена во Имотен лист бр.61643 КО Прилеп  опишан како:

-број на зграда 3 , Б6-1, влез 1, кат- СУ, број на посебен дел од зграда 1,намена на посебен / заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина на објектот од 376 м2, во сопственост на Општина Прилеп

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.2/2021 за давање под закуп недвижни ствари сопственост на Општина Прилеп

1.Недвижна ствар кој се наоѓа на КП 15625/1 КО Прилеп адреса „Александар Македонски“ бр.414 (поранешна Моша Пијаде бб) заведена во Имотен лист бр.61643 број на зграда 3 2.Недвижна ствар кој се наоѓа на КП 15625/1 КО Прилеп адреса „Александар Македонски“ бр.414 (поранешна Моша Пијаде бб) заведена во Имотен лист бр.61643 број на зграда 5


Оглас:
Документи за аукцијата: